Procedure in beroep gaan

Procedure in beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing van de Registratiecommissie op uw bezwaar tegen een besluit van de Accrediatie- of Beoordelingscommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de FVB Beroepscommissie.

In het reglement  kunt u nalezen hoe dit geregeld is. 
 

Het Beroepsschrift

Een beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
a.    de naam en het adres van u als indiener;
b.    een dagtekening;
c.    een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent maakt;
d.    de gronden van het beroep.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan een dag na verzending van het besluit. Uw beroepschrift is tijdig ingediend als het aannemelijk is dat u het voor het einde van de termijn van zes weken heeft verzonden.
 

Kosten

De indiener van een beroepsschrift is tegelijk met de indiening van het beroepsschrift een griffierecht van € 200,- aan de Federatie Vaktherapeutische Beroepen verschuldigd. Het beroep wordt na ontvangst van de voornoemde griffierechten in behandeling genomen.


De hoorzitting

Wanneer de Beroepscommissie dit nodig acht, kan zij besluiten tot een hoorzitting waarin ze u in de gelegenheid stelt uw beroep mondeling kenbaar te maken. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting. U kunt u zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. De secretaris van de Beroepscommissie maakt een verslag van de hoorzitting.


De beslissing

De Beroepscommissie neemt een beslissing op het beroepschrift wanneer zij beschikt over alle voor de besluitvorming noodzakelijke informatie en uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het beroepschrift. De beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. De Beroepscommissie kan in alle stadia van de beroepsprocedure om nadere informatie verzoeken.  

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan u als bezwaarde en bevat een deugdelijke motivering.
In de beslissing kan de beroepscommissie het besluit waartegen het beroep is gericht, bekrachtigen of vernietigen.

Indien de Beroepscommissie het genoemde besluit vernietigd wordt het betaalde griffierecht gerestituteerd.

Bij de vernietiging van een besluit kan de Beroepscommissie hetzij een nieuw besluit nemen hetzij de zaak ter besluitvorming terugverwijzen naar de Registratiecommissie die het bestreden besluit heeft genomen met het verzoek een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de overwegingen van de Beroepscommissie.
De uitspraak van de Beroepscommissie in bindend.
 

Niet ontvankelijk

De voorzitter van de Beroepscommissie kan onmiddellijk uitspraak doen, indien hij van oordeel is dat de beroepscommissie kennelijk onbevoegd is, of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is, dan wel de verdere behandeling van het beroep hem niet nodig voorkomt, omdat;

  • Het beroep kennelijk ongegrond is;
  • De beslissing, waartegen het beroep is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven; dan wel
  • De beslissing, waar tegen het beroep is gericht, is ingetrokken of gewijzigd.

De voorzitter van de beroepscommissie grondt zijn uitspraak uitsluitend op de stukken die op het beroep betrekking hebben.

Tegen de uitspraak, bedoeld in het vorig lid kan de indiener van het beroepschrift en de verweerder binnen 30 dagen na de dag, waarop hun de uitspraak is toegezonden, door een met redenen omkleed, ondertekend geschrift verzet aantekenen bij de Beroepscommissie.
Door het verzet wordt de uitspraak van de voorzitter opgeschort, totdat de Beroepscommissie het verzet heeft behandeld in een zitting, waarbij partijen aanwezig kunnen zijn en worden gehoord.
 

Intrekking

Tot het moment waarop de Beroepscommissie op het beroepschrift heeft beslist, kunt u het beroepschrift intrekken. De intrekking dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. In het geval van intrekking van het beroepschrift door de indiener wordt geen restitutie verleend van de reeds betaalde griffierechten

Zie ook  beroep Beroepscommissie