Procedure bezwaar maken

Procedure bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de Beoordelingscommissie of van de Accreditatiecommissie van het Register Vaktherapie door een bezwaarschrift in te dienen. De Registratiecommissie behandelt uw bezwaar. Het besluit waartegen uw bezwaar is gericht blijft tot de beslissing van de Registratiecommissie geldig. Bent u het niet eens met de beslissing van de Registratiecommissie, dan kunt u in beroep gaan. 

De procedure (Hoofstuk 8 Registratiereglement) van bezwaar ziet er als volgt uit:

Het bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
a.    de naam en het adres van u als indiener;
b.    een dagtekening;
c.    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
d.    de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan een dag na verzending van het besluit. Uw bezwaarschrift is tijdig ingediend als het aannemelijk is dat u het voor het einde van de termijn van zes weken heeft verzonden.

Tot het moment waarop de Registratiecommissie op het bezwaarschrift heeft beslist, kunt u het bezwaarschrift intrekken. De intrekking dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.


De hoorzitting

Wanneer de Registratiecommissie dit nodig acht, kan zij besluiten tot een hoorzitting waarin ze u als bezwaarde in de gelegenheid stelt uw bezwaren mondeling kenbaar te maken. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting. U kunt u als bezwaarde tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. De secretaris van de registratiecommissie maakt een verslag van de hoorzitting.


De beslissing

De Registratiecommissie neemt een beslissing op het bezwaarschrift wanneer zij beschikt over alle voor de besluitvorming noodzakelijke informatie en uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. De Registratiecommissie kan in alle stadia van de bezwaarprocedure om nadere informatie verzoeken.  

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan u als bezwaarde en bevat een deugdelijke motivering.


Het beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de Registratiecommissie op uw bezwaarschrift, dat kunt u hiertegen beroep instellen bij de FVB Beroepscommissie. Het beslissing van de Registratiecommissie blijft geldig voor zover de FVB Beroepscommissie niet tot een andere beslissing komt.

Zie ook  bezwaar