Accreditatievoorwaarden intervisiegroepen

Het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten is een voorwaarde bij herregistratie. Het is een facultatieve activiteit in de eerste registratiefase.

Hieronder kunt u nagaan aan welke voorwaarden de intervisie moet voldoen. 


De intervisiegroep

De intervisiegroep bestaat uit minimaal drie leden en maximaal acht leden. Voor de groep geldt het volgende:

  • Voor een vaktherapie-intervisiegroep geldt dat er een intervisieovereenkomst wordt opgesteld die elke deelnemer ondertekent als hij toetreedt tot de intervisiegroep.
  • Een multidisciplinaire intervisiegroep bestaat uit vertegenwoordigers die minimaal op hbo-niveau werkzaam zijn in een op de doelgroep gerichte discipline.
  • Voor een multidisciplinaire intervisiegroep geldt dat de schriftelijke instellingsafspraken over de intervisie leidend zijn. Als bewijslast dient u bij de aanvraag een bewijs toe te voegen dat de intervisiegroep is erkend door bijvoorbeeld de instelling of een andere beroepsorganisatie.


Frequentie en duur intervisiebijeenkomsten

De intervisiegroep bepaalt de frequentie en duur van de intervisiebijeenkomsten en legt dit vast in de intervisieovereenkomst. Bij multidisciplinaire intervisiegroepen kan de instelling dit vaststellen. De minimale duur van een intervisiesessie is één uur.


Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In de intervisiegroep dienen vertrouwelijkheid en geheimhouding verzekerd te zijn. Voor de samenstelling van de intervisiegroep betekent dit dat het sterke aanbeveling verdient dat leden bij voorkeur geen dagelijkse samenwerkingsrelaties met elkaar hebben en dat onderlinge hiërarchische verhoudingen worden vermeden (evenals hulpverleningsrelaties, combinaties van supervisor en supervisant en dergelijke). In de praktijk zal dit zeker niet altijd haalbaar blijken. Partnerrelaties en vriendschapsverhoudingen tussen leden van de intervisiegroep dienen zorgvuldig bekeken te worden op de mate waarin zij het functioneren van de groep kunnen belemmeren.


Puntentelling

Met betrekking tot de puntentelling geldt het volgende:

  • Ieder blok intervisie van één uur levert één punt op.
  • De minimale duur van een intervisiesessie is één uur.


Coördinatie en vastlegging

Iedere vaktherapie-intervisiegroep benoemt een coördinator. De coördinator zorgt ervoor dat de intervisiegroep wordt aangemeld bij het Register Vaktherapie.

Iedere deelnemer van de intervisiegroep houdt een eigen presentielijst bij en laat deze jaarlijks tekenen door de coördinator van de intervisiegroep of door de leidinggevende van de instelling waar hij werkzaam is. U bewaart de afgetekende presentielijsten in uw persoonlijke registratiedossier

Iedere in het register vaktherapie geregistreerde vaktherapeut voert de gevolgde intervisie voor zich zelf op in pe-online.
Het is raadzaam dit een keer per jaar te doen zodat het overzichtelijk in het dossier staat.
Bij het opvoeren van de intervisie dient de presentielijst als bewijslast samen met de getekende overeenkomst worden geüpload.
(De overeenkomst hoeft maar eenmalig te worden geüpload tijdens de lopende registratieperiode.)
Hier volgt een korte uitleg over hoe de intervisie op te voeren:

We adviseren om de intervisie jaarlijks op te voeren.

- Log in in pe-online.
- Klik bovenaan op: sneltoevoegen. Voer de datum in van de laatste intervisiebijeenkomst, klik linksboven op volgende en selecteer de goedgekeurde intervisie groep in de lijst (tip: typ in zoekbalk een gedeelte van de naam van de groep).
- Load de presentielijst van het afgelopen jaar en de door jou getekende overeenkomst up en klik linksboven op versturen.

Nu staat het in je dossier.


Tot slot

Zaken waarin dit reglement niet voorziet dient u ter beoordeling voor te leggen aan de Accreditatiecommisie.