Bij- en nascholing

51–60 van 181 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker 2018 RINO Groep Utrecht 06-02-2018 75

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: I. Bennes
Omschrijving: De opleiding bestaat uit een basis- en een verdiepingsdeel. Basisdeel: gericht op gedragstherapeutische vaardigheden inleiding gedragstherapie: leertheorie, gedragstherapeutische analyses maken, registratie exposure cognitieve therapie ontspannings-, zelfcontrole- en motiveringstechnieken; casuïstiek Verdiepingsdeel: gericht op klachtgebieden angststoornissen depressie persoonlijkheidsstoornissen psychotische stoornissen; casuïstiek Er wordt gebruik gemaakt van korte theoretische inleidingen, demonstratie van technieken (live of m.b.v. video) en praktisch oefenen in de vorm van rollenspel. Je kunt casuïstiek inbrengen.

Choose Play 2018 NVDT 03-02-2018 6

Website: ww.dramatherapie.nl
Contactpersoon: R. van der Baan

Monodrama (2018) NVGP, sector Psychodrama 03-02-2018 5

Website: https://www.groepspsychotherapie.nl/
Contactpersoon:
Omschrijving: "VOORAANKONDIGING STUDIEDAG SECTOR PSYCHODRAMA NVGP zaterdag 3 februari 2018 MONODRAMA Edith Wegman, m.m.v. Arda Bockom Maas Beste sectorleden, Reserveer de datum 3 februari in je agenda van 2018 voor deze actieve sectordag. Edith Wegman neemt ons deze dag mee in de wereld van het Monodrama, de psychodramavorm voor het werken met de individuele cliënt. VOORLOPIG PROGRAMMA Op deze sectordag komt in elk geval aan bod: * Uitleg over de belangrijkste pijlers van Monodrama * Informeren over het waarom en wanneer en hoe van Monodrama * Beantwoording van vragen die deelnemers vooraf hebben ingediend (zie onder) * Het belang van de warming up bij Monodrama warming-up * Kennismaken met verschillende werkvormen * Ruimte om praktisch te oefenen in subgroepen * Plenair delen en terugkoppelen en beantwoorden vragen Aan jou het verzoek ... ...om vragen en dilemma's rondom dit thema Monodrama zo spoedig mogelijk in te dienen zodat deze kunnen worden meegenomen in de voorbereiding, waarmee deze sectordag nog beter kan aansluiten bij jouw behoeften! N.B. Aanvang: 09.00 uur Sluiting: 17.00 uur Het programma wordt aan de hand van de vragen en dilemma’s, rondom het thema monodrama, die de deelnemers zelf aandragen ter congres vastgesteld. Stuur deze naar sonja.sleegers@ziggo.nl of saskia.doggen@xs4all.nl, de sector- coördinatoren, die er dan zorg voor dragen dat jouw vragen bij de workshopleider(s) terecht komen. Locatie en inschrijfkosten worden later bekend gemaakt. Met vriendelijke groet en tot later. Sonja Sleegers en Saskia Doggen"

Differentiatietherapie Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil 02-02-2018 48

Website: www.hechtingsproblemen.nl
Contactpersoon:

ALV februari 2018 NVVS 02-2018 3

Website: www.speltherapie.net
Contactpersoon:

Focusing en Dromen 2018 Focuscentrum Aaffien de Vries 02-2018 12

Website: www.focuscentrumadv.nl
Contactpersoon: A.J. de Vries

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis (2018) Lorentzhuis 26-01-2018 75

Website: www.lorentzhuis.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "INTENSIEVE OPLEIDING SYSTEEMTHERAPIE LORENTZHUIS HAARLEM (Van Eedenstraat 16, 2012EM, Haarlem www.lorentzhuis.nl) De Intensieve Opleiding Systeemtherapie (IOS) duurt twee jaar en bestaat uit twee delen: • een basiscursus van 132 uur • een verdiepingscursus ‘therapie met paren’ van 80 uur Daarnaast biedt de opleiding één (groeps)supervisie, conform de richtlijnen van de NVRG.
Hierna dient u (bij Lorentzhuis of elders) nog 2 supervisies en 25 uur leertherapie te volgen. 
Inschrijven voor alleen de basiscursus is niet mogelijk. Basiscursus (132 uur)
In de basiscursus worden de belangrijke begrippen en perspectieven van de systeemtherapie behandeld. In de cursus is één van de belangrijkste aandachtspunten dat de cursisten systemisch leren denken en dit kunnen vertalen naar analyseren en interveniëren in de therapeutische praktijk. Individuele zorgen en problemen worden niet lineair causaal begrepen maar in samenhang met de bredere dynamische en relationele context waarin ze zich voordoen. Circulariteit is daarbij het uitgangspunt. Daarom is er vanaf het begin van de opleiding aandacht voor de bredere context van mensen, de cultuur, genderpatronen en sociale klasse en de betekenissen die van daaruit ontstaan. De dominante witte betekenisgeving van psychische klachten zal worden gecompliceerd door andere zienswijzen vanuit verschillende culturen, daarnaast is er voortdurend aandacht voor genderpatronen en hoe deze mensen, hun families en sociale context beïnvloeden. Ook sociale klasse is een belangrijke factor die aandacht krijgt. Armoede en schulden kunnen bijvoorbeeld zeer bepalend zijn voor klachten als depressie en slapeloosheid. De opleiding biedt aan vaktherapeuten een visie, op zorgen en problemen van mensen, die gemakkelijk te integreren is binnen de vaktherapeutische manier van werken en behandelen van mensen. In systemische therapie is het van belang op zoek te gaan naar patronen, of zoals Boeckhorst ze noemt: probleemcirkels, die het zelf oplossend of helend vermogen van de cliënt (en) / het cliëntsysteem in de weg staan. Een nieuwsgierige attitude naar de geschiedenis van personen en hun familie, hun hindernissen en mogelijkheden, valkuilen en veerkracht, zijn hierbij van belang. Waar hopeloosheid heerst is er een geschiedenis van hoop, waar krachteloosheid heerst bestaat een geschiedenis van kracht. De focus ligt niet zozeer op ziekte of op dingen die verkeerd gaan, maar veel meer op hoe mensen in hun relationele context weer tot gewenste ontwikkeling kunnen komen. Een systeemtherapeut maakt onderdeel uit van het therapeutische systeem, de familie en de therapeut samen, inclusief de personen die niet in de therapiekamer aanwezig zijn maar wel deel uit maken van het systeem. In de cursus zullen naast bovengenoemde attitude de basisbegrippen en vaardigheden van de systeemtherapie aan de orde komen. Het betreft hier o.a. het kunnen denken in triades, het kunnen opstellen van en werken met systemische hypothesen, het kunnen kijken vanuit meervoudige perspectieven, meervoudige partijdigheid, open – gesloten systemen, interpunctie, recursiviteit, interactie sequenties, inhoud en betrekking, familie structuur, veerkracht, levenscyclus van families, narratieven, intergenerationele patronen. Er zal tevens gewerkt worden met genogrammen, non-verbale communicatie, non-verbale interventies, circulaire vragen, rituelen, focussen en uit vergroten, heretiketteren, verhalen en metaforen, opdrachten en co-therapie. Dit is een kleine greep uit de vele begrippen en vaardigheden, zoals beschreven in het draaiboek. Aan het eind van de cursus moet de cursist zich deze begrippen en vaardigheden eigen hebben gemaakt en te kunnen toepassen in de therapeutische praktijk. Een belangrijk aandachtspunt is dat de cursist gestimuleerd wordt in het ontwikkelen van een persoonlijke stijl, met de wetenschap dat dit een proces is dat na het einde van de cursus door zal blijven gaan. Voor vaktherapeuten zal deze manier van kijken, deze visie op zorgen en problemen van mensen, een verdieping van hun persoonlijke manier van werken en een aanvulling op hun manier van behandelen zijn. De volgende perspectieven op families en andere sociale systemen komen aan bod: het intergenerationele perspectief waarin wordt gekeken naar zich herhalende patronen door de generaties heen; het structurele perspectief waarin hiërarchie, grenzen en subsystemen in families aan de orde komen; het communicatieve perspectief waarin communicatieprocessen en interactiepatronen centraal staan; het sociaal-constructionistische perspectief waarin de invloed van de sociaal maatschappelijke omgeving, cultuur en gender op menselijke problematiek wordt behandeld en het narratieve en dialogische perspectief waarin wordt onderzocht hoe dominante verhalen mensen kunnen beperken en hoe stemmen die het zwijgen zijn opgelegd weer tot klinken worden gebracht. De context staat steeds centraal met aandacht voor families, sociale netwerken, gender, cultuur, religie en sociaal economische omstandigheden. Aan het eind van de basiscursus kunnen de cursisten systemische analyses maken waarin de samenhang van de problematiek met de omgeving waarin mensen leven centraal staat. Zij kunnen het verschil begrijpen tussen lineaire causaliteit, waarin problemen een oorzaak hebben, en circulariteit, waarin problemen begrepen kunnen worden in de context waarin ze zich voordoen. In een apart blok wordt aandacht gegeven aan research en methodologie. Naast theorie wordt veel geoefend met interventies, in rollenspel en andere opdrachten. Video’s dienen ter illustratie en inspiratie. Cursisten dienen bereid te zijn video-opnames van eigen werk te tonen. Tijdens de basiscursus vinden enkele toetsmomenten plaats, waarvan minimaal 1 schriftelijke toets, in de vorm van een ‘take-home-tentamen’.
Na het theoretische deel van de basiscursus volgt de eerste 40 uur van de specialistische cursus. Daarna volgt in het voorjaar van het 2e opleidingsjaar een periode waarin de cursisten een scriptie schrijven. In het najaar volgt dan de tweede 40 uur van de specialistische cursus. De gehele cursus wordt afgesloten met een dag waarop alle cursisten een presentatie geven over hun scriptie, gevolgd door een feestelijke diploma-uitreiking. Specialistische cursus (2 x 40 uur)
Na relatief veel aandacht voor gezinnen en grotere systemen in de basiscursus, volgt de specialistische cursus die uit twee afzonderlijke modules bestaat. Het opleidersteam van het Lorentzhuis heeft gekozen om de specialisatie van de cursisten te richten op ‘Therapie met paren’, waarin vele thema’s waar paren mee te maken kunnen krijgen de revue passeren. De eerste specialistische module richt zich op partnerschap en ouderschap en de tweede specialistische module heeft als onderwerp de complexiteit van psychopathologie en geweld in relaties. In de beide modules komen de competenties aan bod zoals door de NVRG beschreven. De metacompetenties vormen vanzelfsprekend een rode draad net zoals in de basiscursus. We geven die competenties aan waar we specifiek aandacht aan besteden in de betreffende zitting. In de eerste specialistische module van 40 uur staan wij stil bij partnerschap en ouderschap vanuit verschillende perspectieven. Alle cursisten hebben in hun werk te maken met paren die meestal ook ouders zijn. In de hulpverleningspraktijk worden ouderschap en partnerschap nog steeds strikt gescheiden. In de module partnerschap en ouderschap is in alle cursusblokken aandacht voor zowel de partnerrelatie als de ouderrelatie. In de tweede specialistische cursus gaan we in op complexiteiten in relationele problematiek met focus voornamelijk op de partner(ouder) relatie. Systeemtherapeuten dienen zicht te hebben op psychopathologie, dat wil zeggen op psychische of psychiatrische kwetsbaarheden bij mensen en hoe deze relaties wederzijds beïnvloeden. Ook krijgen systeemtherapeuten veel te maken met geweldsproblematiek in families en relaties, conflicten die escaleren en uit de hand lopen en hoe dit de veiligheid in relaties aantast. Psychische kwetsbaarheid en geweldsproblematiek gaan vaak samen in complexe relationele problematiek, daarom worden zij ook in samenhang behandeld in deze specialistische module. 
Na deze specialistische cursus is het theoretische deel van de opleiding voltooid en zijn de cursisten volop aan het werk als systeemtherapeut in opleiding."

Jaartraining Lichaamsgericht coachen 2018 Tridance 26-01-2018 75

Website: www.tridance.nl
Contactpersoon:

Workshop EMDR bij preverbaal trauma Arianne Struik 26-01-2018 6

Website: www.ariannestruik.com
Contactpersoon:

Themamiddag Patient Journey binnen het Zorgprogramma Ouderen ProPersona 25-01-2018 4

Contactpersoon: N Caerteling